Home

คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักและทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนกลายมาเป็นโครการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ของประเทศไทย รวมทั้งพื้นที่ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน กับ “โครงการหลวงแม่ลาน้อย”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กาแฟดูลาเปอร์

 

ฮมสเตย์ชุมชนบ้านห้วยห้อม หมู่ที่ ๑ ต. ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านชน เผ่ากระเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) ก่อตั้งมานานประมาณ ๒๐๐ ปี ผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน ชื่อ ผู้เฌ่าโกร่บอ และแม่เฌ่าแอ๊ะพอ หากคิดเวลาคิดเป็นชั่วคนก็ได้ ประมาณ ๗ ชั่วคน ปัจจุบันมี ๕๘ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแตนท์ (คริสเตียน) มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย กลมกลืนกับธรรมชาติ

บ้านห้วยห้อม เรียกตามภาษาถิ่นว่า “ซอติ” หรือ “ซอปิ” หมายถึงผีไก่น้อยที่ชอบไล่คน จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านว่า ก่อตั้งมาแล้วประมาณ ๑๗๐ ปีที่ผ่านมา สภาพหมู่บ้านตั้งอยู่ตามภูเขาในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ สภาพหมู่บ้านในปัจจุบันเป็นกลุ่มบ้านขนาดเล็ก ลักษณะของบ้านเรือนเป็นเรือนผูกเครื่องผูกใช้ไม้ไผ่และไม้เป็นส่วนใหญ่ มีห้องเดียว มีเตาไฟอยู่กลางบ้านไว้หุงต้มอาหารและให้ความอบอุ่น มียุ้งข้าวอยู่ใกล้ตัวเรือนบ้าน ใต้ถุนบ้านมีครกตำข้าวซึ่งอาจใช้ร่วมกับครอบครัวอื่นด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่บ้านห้วยห้อมถึง ๓ ครั้ง และได้พระราชทานสิ่งของ พันธุ์แกะให้กับพสกนิกร และได้ทรงมีพระราชดำรัสกับชาวบ้านห้วยห้อม ให้ช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและป่าไม้

กิจกรรมท่องเที่ยว
1.ชมวิวความสวยงามของนาข้าวแบบขั้นบันได
2.ชมแปลงกาแฟอาราบิก้า พร้อมชิมกาแฟสดรสดีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านห้วยห้อม
3.ชมการทอผ้าขนแกะของกลุ่มแม่บ้านห้วยห้อมมีทั้งผ้าทอขนแกะล้วนและผ้าทอขนแกะผสมฝ้ายที่ย้อมสีจากธรรมชาติ
4.ชมกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านดงและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์เรียนรู้ผ้าฝ้ายทอมือละว้า ศูนย์พัฒนาโรงการหลวงแม่ลาน้อย
5.เที่ยวน้ำตกทีเลอเล ตั้งอยู่บริเวณเขตติดต่อระหว่างบ้านห้วยห้อมกับบ้านดูลาเปอร์ห่างจากศูนย์ฯ แม่ลาน้อย ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร จุดเด่น คือ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากเพราะมีถึง ๕ ชั้น นอกจากนี้ในป่าบริเวณนั้นมีพันธุ์ไม้ ขนาด ๒๐ คนโอบรอบ
6.ชมและชิมเสาวรสจากสวนของเกษตรกร
7.ชมหัตถกรรมการตีเครื่องเงิน บ้านละอูบ
8.สักการะพระธาตุธัมมิกราช ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านละอูบ ห่างจากศูนย์ฯ แม่ลาน้อย ประมาณ ๓ กิโลเมตร

 

 

Advertisements