About

         ผมชื่อ นาย ศราวุธ ธรณีสูงเนิน ชื่อเล่นสี่

          ปัจจุบันเรียนที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่4/1 สาย วิทย์-คณิต

Advertisements